Snart hittar du Arbeta säkert i ny utformning på www.tya.se men även fortsättningsvis på arbetasakert.se

25 principer för att arbeta säkert

...

Här hittar du 25 principer för att arbeta framgångsrikt med säkerhet i organisationer

 

De är resultatet av vetenskaplig forskning och har testats under verkliga arbetsförhållanden.

Principerna är sammanställda ur material från boken "Working Safe: How to Help People Actively Care for Health and Safety" av E. Scott Geller.

 

Princip 1-5                             Princip 6-10                             Princip 11-15                             Princip 16-20                             Princip 21-25

Princip 1-5

Organisationen skall själv styra säkerhetsarbetet

Det är större sannolikhet att uppnå en säker och trygg arbetsplats när organisationen arbetar med sina egna mål och inte enbart för att tillfredsställa myndigheters krav

Långsiktig förändring till en säker organisationskultur kräver både utbildning och träning.

Utbildningen skall innehålla teorier och principer som lärs ut medan träningen innebär att varje medarbetare får öva och får feedback på säkra beteenden.

Alla i organisationen behöver både förstå principerna och kunna tillämpa dem.

Alla chefer skall vara insatta i säkerhetsarbetet.

De kan lära ut principerna och själva vara förebilder för säkra beteenden.

Visa i ditt beteende att du som chef tror på säkerhetsarbetet.

Föregå med gott exempel och uppmärksamma när du ser någon bete sig säkert.

Tvinga inte medarbetare som är motståndare till säkerhetsarbete att vara följsamma.

Men kom ihåg att informera och motivera de som visar vilja men är tveksamma.

...

"Räkna inte med människans sunda förnuft när det gäller säkerhet"

...

Princip 6-10

Se till att de som arbetar i miljöer med risker får möjlighet att äga frågan om den egna säkerheten och får möjlighet att utveckla och engagera sig i en säker arbetsmiljö

En organisationskultur för säkerhet fokuserar kontinuerligt på faktorer inom tre områden: miljö, beteende och person. Förbättra miljön före fokusering på beteende.

Läs mer här

Räkna inte med människans sunda förnuft när det gäller säkerhet.

Räkna istället med vetenskapligt baserade metoder i praktisk tillämpning.

Program för att öka säkerheten ska fokusera på säkra processer och beteenden.

Undvik att fokusera för mycket på resultatet att minska eller eliminera tillbud och olyckor. Att belöna minskat antal olyckor riskerar att leda till förändrade beteenden – när det gäller att rapportera olyckor; inte till säkrare arbetsmiljö.

Säkerhet är en värdering inte en prioritering. Säkerhet skall kopplas till alla andra beslut, inte vara något som är viktigt ibland och ibland inte.

...

"Människans utveckling har inneburit att ta risker"

...

Princip 11-15

Människans utveckling har inneburit att ta risker. Det är detta man måste ta med i beräkningen när man arbetar med att öka säkerheten i arbetet. Bekvämlighet, enkelhet och direkt nytta uppmuntras av naturen och det innebär risker.

Människan lär sig genom känslor, genom de konsekvenser beteendet får och det man ser andra göra och vilka följder det får.

Förebilder har betydelse, om förebilder beter sig säkert ökar det sannolikheten för säkra beteenden även hos andra.

Den personliga erfarenheten "det händer inte mig" får därmed en motkraft.

Chefer skall vara vaksamma på att regler och instruktioner som kommer från organisationens högre nivåer kan leda till att medarbetare följer dem utan egna bedömningar av risker eller uppfattar det som att det är tillåtet att nå (kortsiktiga) produktionsmål på bekostnad av säkerheten.

Arbetsgruppens engagemang i säkerhetsfrågor är viktigt.

Det bidrar till ökat personligt ansvar samtidigt med ökad ömsesidig omsorg gruppmedlemmarna emellan.

...

"Det som påverkar mest är det som händer efter beteendet"

...

Princip 16-20

Nyckeln till god säkerhetskultur är att uppmärksamma när det fungerar och det signalerar nödvändigheten av att observera aktiviteter och  ge positiv uppmärksamhet till säkra beteenden.

Var systematisk i fyra steg:

1. Definiera kritiska beteenden.

2. Observera dessa.

3. Ta fram förslag på förbättring och genomför.

4. Fortsätt utvärdera och utveckla.

Det som påverkar mest är det som händer efter beteendet, men dessa konsekvenser är ofta för lite använda.

Det som föregår beteendet är också viktigt men överanvänds (till exempel skyltar, påminnelser, checklistor, regler, instruktioner mm) och då blir de mindre effektiva.

Specifika instruktioner som leder till att medarbetaren blir delaktig i aktiviteter har större chans att påverka mot säkerhet.

Om belöningar (eller bestraffningar) är de enda skälen till att säkra beteenden utförs är det något som är fel.

Fokusera på värderingar och att medarbetaren förstår varför t ex skyddsutrustning skall användas.

...

"Uppmuntra säkra beteenden"

...

Princip 21-25

En säker organisationskultur innebär att arbeta för att de positiva konsekvenserna av säkra beteenden är större än de negativa såsom utskällningar, hot om bestraffningar mm.

Fokus skall istället ligga på att uppmärksamma säkra beteenden.

Konsekvenser som utföraren inte behöver vänta på eller gissa sig till påverkar mera.

Organisationer som vill öka säkra beteenden behöver jobba med att se till att konsekvenserna utformas på detta sätt.

Aggressiva tillsägelser och hot påverkar i fel riktning; de leder till flykt, aggressivitet, apati och motstånd som motverkar säkerhet.

Uppmuntra istället säkra beteenden.

Beteenden varierar, fortsätt därför att ge positiv uppmärksamhet även när det fungerar.

Upplevelser av personlig kontroll är viktig och nås lättare när man arbetar för att nå framgång än när man arbetar för att slippa misslyckas.

Personlig kontroll är väsentlig för att vidmakthålla säkra beteenden.